TEAwater

TEchnical Audit of Water Distribution Systems
litina.jpg

Společné stránky projektů řešících 

hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury

 

Technický stav posuzovaného systému příslušné vodovodní sítě je dán jeho historickým vývojem a schopností provozovatele identifikovat jeho skutečný stav. Technický stav je ovlivněn zejména: kvalitou projektu již při jeho zpracování, výběrem vhodných trubních materiálů, armatur a tvarovek, kvalitou jejich výroby, dodržením navržených postupů a kvality pří výstavbě resp. rekonstrukci, stářím resp. životností jednotlivých částí systému, tlakovými a průtokovými poměry, kvalitou dopravované vody, systémem provozování a provádění údržby a oprav, dostupností finančních prostředků vlastníka resp. provozovatele.

 

Řešené projekty

Problematika technického stavu veřejných vodovodů je řešena v rámci následujících projektů:

 

Soubor aplikací TEAwater

Společným cílem těchto projektů je vývoj souboru softwarových aplikací souhrnně označovaných jako TEAwater. Aplikace jsou umisťovány do společného webového rozhraní, sdílejí společnou databázi. Každá však pracuje samostatně na základě metodiky odpovídající jednotlivým objektům vodovodů:

  • TEAR ... vodní zdroje
  • TEAT ... úpravny vody
  • TEAM ... přiváděcí řady
  • TEAA ... vodojemy
  • TEAP... čerpací stanice
  • TEAN ... vodovodní síť
  • TEAS ... vodovodní řady