TEAwater

TEchnical Audit of Water Distribution Systems
litina.jpg

Licenční podmínky

2014-12-01

I. Úvodní ustanovení

 1. Soubor softwarových aplikací (dále jen "software") TEAwater Vysokého učení technického v Brně (dále jen "poskytovatel") je chráněn autorským právem a know-how v nich obsažený tvoří součást obchodního tajemství.
 2. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může oprávněný uživatel software užívat.

II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je oprávněn užívat software po zaplacení ceny licence.
 2. Uživatel není oprávněn software pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, provádět změny v software, upravovat ho nebo z něj odstranit ochrannou známku autorských práv (copyright).
 3. Uživatel je povinen užívat software v souladu s platnými právními předpisy a licenčními podmínkami.
 4. Software je dostupný výhradně přihlášeným uživatelům a to na základě registrace a přidělených přístupových údajů.
 5. Poskytovatel neposkytuje na základě platné licence žádnou technickou podporu.
 6. Uživatel má právo na poskytování technické podpory k software na základě samostatně uzavřené smlouvy.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Funkčnost software je zaručena v prostředí doporučeném v dokumentaci k software.
 2. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení dat, software a hardware způsobené nesprávným užitím nebo nedbalostí uživatele.
 3. Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za vady propojení software s počítačovými programy jiných poskytovatelů způsobené nesouladem verzí a nesprávnou konfigurací.
 4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat technickou podporu k software na základě samostatně uzavřené smlouvy.

IV. Doba trvání licence, porušení licenčních podmínek

 1. Licence k software je uživateli poskytována na dobu neurčitou, není-li smluvně domluveno jinak.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy v případě, že uživatel:
  1. neoprávněně pořídí rozmnoženinu software v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou,
  2. provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu software,
  3. umožní užití software další osobě, včetně pronájmu a půjčování,
  4. neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě,
  5. poruší ustanovení autorského zákona jiným způsobem.
 3. V případě zániku smluvního vztahu nemá uživatel nárok na vrácení ceny licence ani její části.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Licenční podmínky se řídí platnými zákony.
 2. Licenční podmínky platí přiměřeně i pro dokumentaci k software.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat